Փոխադրություն գրաբարից

 

trchyn

«Երգ Երգոց»

Ահաւադիկ կաս գեղեցիկ,մերձաւոր իմ, ահաւադիկ կաս գեղեցիկ՝ աչք քո աղաւնիք. Վարսք քո իբրև զերամակս այծից, որք երեւեցան ի Գաղաադէ: Ատամունք քո իբրեւ զերամակս կտրելոց, որք ելանեն ի լուալեաց: Իբրև զթել որդան են շըրթունք քո, եւ խօսք քո գեղեցիկք. Իբրեւ զկեղեւ նռան են այտք քո, իբրեւ զաշտարակն Դաւթի պարանոց քո: Ամենեւին գեղեցիկ ես, մերձաւոր իմ,եւ արատ ինչ ոչ գոյ ի քեզ: Սրտակաթ արարեր ինչ ոչ գոյ ի քեզ: Սրտակաթ արարեր զմեզ միով ակամբ քով եւ միով քառամանեկաւ պարանոցի քո: Մեղր կաթեցուցանեն շրթունք քո, մեղր եւ կաթն ի ներքոյ լեզուի քո, եւ հոտ հանդերձից քոց իբրեւ զհոտ կնդըրկի: Читать далее

Реклама

Յաղագս նորին Յոհաննու                      

ՅԱՂԱԳՍ ՆՈՐԻՆ1 ՅՈՀԱՆՆՈՒ                                                                                 Երբեմն2 սոյն Յոհան անցանէր առ այգեօք ուրումն3. և էր ժամանակն զայգիսն յատելոյ: Աղաղակէր4 առ նա այր մի յայգւոյն, և ասէ. ‹‹Օրհնեա՛, տէր եպիսկոպոս, զմեզ և զայգիսս››: Ասէ Յոհան. ‹‹Փուշ և տատասկ բուսցի››: Читать далее

Աստվածաշնչյան առակներ

                                       

Related image

Առակը  բարոյախոսական բնույթի գրական ստեղծագործություն է, որտեղ այլաբանության միջոցով ներկայացվում, ծաղրվում և քննադատության են ենթարկվում մարդկանց արատները։ Առակի հերոսները կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացուցիչներ են, իրեր, լուսատուներ և այլն։
Читать далее